Why program linked using gcc works but using ld isn't working?

0

i'm new to assembly language and I have a problem. Recently i wrote program which is simply just adding two numbers. Here is my problem: when I run and debug the program using SASM IDE (it uses gcc), or link it using gcc - program works fine, but when I try to link it using ld - when I run it, I get message "Segmentation fault (core dumped)". Here is my program (AT&T syntax, pls don't mind the comments - they're in polish):

.global main

.data

#zakładam że liczba1 jest dłuższa lub tak samo długa jak liczba2
#zakładam również że żadna z liczb nie jest mniejsza niż 4B
liczba1: 
    .long 0x10304008, 0x701100FF, 0x45100020, 0x08570030
liczba1_len = (.-liczba1)/4

  
liczba2: 
    .long 0xF040500C, 0x00220026, 0x321000CB, 0xFFFFFFFF
liczba2_len = (.-liczba2)/4

wynik:
    .space (liczba1_len+1)

.text
main:
  movl %esp, %ebp #for correct debugging
  movl $0, %ecx
  
  movl $liczba1, %ebx           # adres liczba1 (dłuższa liczba) w ebx
  movl $wynik, %esi            # adres wyniku w ebx
  clc
  pushf
loop_1:
  popf                  # dla ułatwienia słowo = 32b część liczby (double-word)
  movl (%ebx, %ecx, 4), %eax       # kopiowanie słowa liczba1 do akumulatora
  adcl 4*liczba1_len(%ebx,%ecx,4), %eax  # dodawanie odpowiadającego słowa liczba2 do wcześniej skopiowanego z liczba1 
  movl %eax, (%esi, %ecx, 4)       # zapisanie wyniku
  inc %ecx
  pushf
  cmp $liczba2_len, %ecx         # pętla loop_1 wykonuje tą część dodawania, w której dodajemy odpowiadające sobie słowa
  jb loop_1                # z liczba1 i liczba2
  
  cmp $liczba1_len, %ecx         # sprawdzany jest przypadek kiedy liczby mają tą samą długość
  je end                 # w takim przypadku nie jest potrzebne dalsze odczytywanie liczb
                      # pozostaje tylko ewentualna propagacja przeniesienia na ostatnią 
                      # pozycję wyniku wykonywana za etykietą end:
loop_2:  
  popf
  movl (%ebx, %ecx, 4), %eax       # przenoszenie do eax dalszych słów liczba1 dla których nie ma już odpowiedników
                      # w liczba 2 - zdarza się to kiedy liczba2 jest krótsza od liczba1
  adcl %eax, (%esi, %ecx, 4)       # przenoszenie wcześniej przenoszonych do eax słów do wyniku wraz z ewentualną
  inc %ecx                # propagacją przeniesień
  pushf
  cmp $liczba1_len, %ecx
  jb loop_2

end: 
  popf 
  adcl $0, (%esi, %ecx, 4)        # ostatnia propagacja przeniesień - w przypadku kiedy po dodaniu najstarszych
                      # słów liczb występuje przepełnienie
  
  

  ret

Here is makefile with options that I use. This doesn't work - i get message "Segmentation fault (core dumped)" when I try to run the program.

all: dodawanie

dodawanie: dodawanie.o
    ld -e main -o dodawanie -m elf_i386 dodawanie.o

dodawanie.o: dodawanie.asm
    as dodawanie.asm -o dodawanie.o --32

Here is how I link it using gcc ("as" options the same as above). This works.

gcc dodawanie.o -o dodawanie -m32 -no-pie
assembly
gcc
ld
asked on Stack Overflow May 10, 2021 by drozddawid

0 Answers

Nobody has answered this question yet.


User contributions licensed under CC BY-SA 3.0